Sportovně střelecký klub Uherský Ostroh

Stanovy SSK Uherský Ostroh

STANOVY

 

ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu

 

 

UHERSKÝ OSTROH

 

 

ČLÁNEK I

 

Název, sídlo a působnost

 

 1. Název sportovně střeleckého klubu je: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Uherský Ostroh
 2. Sídlo ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je: 687 24 Uh. Ostroh, Veselská 1

Areál střelnice se nachází na pozemku p.č.763/8 a p.č.st. 875 v k.ú. Ostrožské Předměstí, který je majetkem ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh.

3.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je dobrovolný sportovní spolek založený dle občanského zákoníku a stanov ČSS, z.s. Má plnou právní subjektivitu jako právnická osoba.

     IČO: 60369639.

4.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je členem Českého střeleckého svazu, z.s., kde je registrován pod číslem 0210.

 

ČLÁNEK II

 

Poslání a prostředky k plnění úkolů

 

1.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je dobrovolnou organizací občanů‚ kteří se sdružili s cílem provozovat, podporovat‚ organizovat a řídit klubovou sportovní činnost z palných zbraní vzduchových‚ kulových a perkusních.

2.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh organizuje a řídí sportovně-střelecké soutěže o věcné ceny‚ u kterých klub požádal ČSS, z.s. o zařazení do příslušného střeleckého kalendáře‚ ve všech kategoriích a disciplínách‚ ve kterých je to pro ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh žádoucí.

3.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh organizuje a řídí reprezentaci klubu ve sportovní střelbě.

4.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas     v rekreační, soutěžní a sportovní střelbě a jiných aktivitách v areálu střelnice, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem. Důraz je kladen především na sportování mládeže‚ kde důsledně sleduje i výběr talentů a jejich přípravu.

5.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh umožňuje svým členům získávání licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby a vede jejich evidenci.

6.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh se při sportovní činnosti řídí mezinárodními pravidly sportovní střelby‚ která vydává ČSS, z.s. a propozicemi SSK vydanými při soutěžích, jejichž je sám pořadatelem.

7.  ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je oprávněn nabývat majetkových hodnot a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými předpisy a ustanoveními.

 

ČLÁNEK III

Členství

 

1.  Členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je individuální na základě svobodné vůle.

2.  Členem ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh se může stát každý občan bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti‚ není-li tato skutečnost v rozporu se stávajícími platnými zákony ČR, nebo zákony příslušného státu. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.  Členem klubu ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh se může stát člen jiného SSK po splnění těchto podmínek:

 • svazové příspěvky budou zaplaceny v mateřském SSK
 • klubové příspěvky zaplatí v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

Po splnění těchto podmínek má tento člen ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh práva a povinnosti‚           při střeleckých soutěžích se řídí pravidly ČSS, z.s. pro hostování.

4.  O výši klubových příspěvků rozhoduje členská schůze ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh.

5.  O přijetí člena rozhoduje výbor ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh na základě přijaté přihlášky.

 • Splní-li žadatel – nový člen podmínky přijetí, stává se členem ve zkušební době s právy a povinnosti řádného člena po dobu jednoho roku. O přijetí člena rozhodne Výbor klubu. Po uplynutí zkušební doby Rada písemně členovi oznámí, zda jej přijala, či nikoliv. Toto rozhodnutí     nemusí být zdůvodněno.
 • Vstupní příspěvek pro nového člena po zkušební době činí 2 000 Kč.
 • Nový člen, který byl již v minulosti registrován v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh a jsou o  jeho členství zachovány doklady, platí vstupní příspěvek 500 Kč.
 • Členský příspěvek Českému střeleckému svazu, z.s. činí 500 Kč.
 • Klubový příspěvek ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh činí 200 Kč.

     (Důchodci, žáci ZŠ a studenti SŠ a VŠ (denní studium) klubový příspěvek neplatí!)

 

ČLÁNEK IV

Čestné členství

 

Členská schůze ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh může udělit čestné členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh osobám, které se významně zasloužily o SSK. Čestný člen má právo účastnit se schůzí,          na které bude pozván. Nemá hlasovací právo ani žádná jiná práva, jimiž disponují členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh, vyjma užívání označení „Čestný člen ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh“. S udělením čestného členství odpadá povinnost platit příspěvky.

Členská schůze může vyhlásit soutěž ve sportovní střelbě, kterou pojmenuje po významném nebo zasloužilém členu ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh se souhlasem tohoto člena, nebo jeho pozůstalých.

 

ČLÁNEK V

 

Povinnosti členů

 

 1. Na vyzvání výboru je každý člen SSK, dle svých možností, povinen zúčastnit se akcí pořádaných klubem i jejich příprav (střelecké závody, práce s mládeží).
 2. Každý člen SSK je povinen v areálu střelnice dodržovat provozní řád střelnice a provozní hodiny (!!! to platí i pro ostatní uživatele !!!) a pořádek při individuálních akcích, zejména pak při provádění praktické střelby.
 3. Každý člen SSK vrací zapůjčený materiál i zapůjčené zbraně čisté, nakonzervované v termínech, které určí zbrojíř klubu.
 4. Všichni členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh jsou povinni řídit se těmito stanovami, stanovami ČSS, z.s. a jejich prováděcími předpisy a usneseními orgánů ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh.
 5. Všichni členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh jsou povinni platit členské a klubové příspěvky ve výši určené členskou schůzí ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh na výroční členské schůzi, nejpozději pak do 28.2. běžného roku.
 6. Členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh propagují zásady sportovního chování a sportovního střelectví .
 7. Členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh jsou povinni pečovat o majetek ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh a v souvislosti s tímto se zúčastňovat brigádnické činnosti, určené členskou schůzí ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh v počtu 20 hodin za kalendářní rok. Práci organizuje a řídí výbor SSK. V případě neodpracování daných brigádnických hodin, je povinen tyto finančně nahradit, to znamená 200 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členové nad 15 let se zúčastňují příprav a průběhu závodů pořádaných ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh.

      Důchodci a trenéři mládeže ve sportovní střelbě brigádnickou povinnost nemají.

8.   Správci střelnice (členové SSK), pověření výborem SSK, se řídí provozním řádem a účastní se nedělních služeb při střelbách veřejnosti.   

9. Člen SSK je povinen uhradit částku za neodpracované hodiny sám a bez vyzvání na      výroční členské schůzi. Nejpozději pak do 28.2. Výbor klubu má nárok na udělení výjimek.  

     10.Členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh, delegovaní do vyšších orgánů ČSS, z.s. jsou povinni přenášet do těchto orgánů úkoly a připomínky SSK. V případě nesplnění této povinnosti, má právo ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh podat návrh na jejich odvolání.


Práva členů

 

 1. Každý člen ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh má právo se podílet na činnosti ČSS, z.s. – SSK        Uh. Ostroh, být informován prostřednictvím výboru SSK o dění v SSK, podávat návrhy a připomínky.
 2. Členové starší 18 let mohou být voleni do funkcí v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh přímo. Mají právo být navrhováni a voleni do vyšších orgánů ČSS, z.s. prostřednictvím zvolených delegátů. Členové starší 15 let mají v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh právo volit.
 3. Nestřelecké aktivity - člen SSK starší 18-let smí využívat individuálně areál střelnice po dohodě se členy výboru k nestřeleckým aktivitám (oslava narozenin, sportovní akce, posezení s přáteli atd.) za poplatek stanovený výborem SSK, a to 500Kč na den. Výbor má právo na udělení výjimek.
 4. Střelecké aktivity - člen starší 18 let, majitel zbrojního průkazu si může bezplatně ke střelbě pozvat 1x měsíčně maximálně jednoho hosta, za které odpovídá. Za každou další osobu se účtuje poplatek 100 Kč za hodinu dle platného ceníku služeb, pokud výbor nerozhodne jinak.

      Střelba bude probíhat v souladu s provozním řádem a provozními hodinami.

 1. Klubovou chatu je možno využít pouze po dohodě se členy výboru SSK.
 2. Zbraně si každý člen SSK může zapůjčit od zbrojíře klubu v rámci znění Zákona o zbraních a střelivu podléhající registraci.
 3. Náklady za závodní činnost v rámci kalendářního plánu ČSS, z.s. budou hrazeny členům SSK ve výši stanovené výborem SSK:
 • startovné – v plné výši dle potvrzeného dokladu o zaplacení
 • jízdné – pouze na MČR v plné výši tam i zpět při použití vlakové či autobusové        dopravy dle předložených platných jízdenek, ve výši 4 Kč za 1 km při použití        vlastního automobilu (při obsazení alespoň  2 závodníky).

       Nově přijatí členové mají nárok na proplacení startovného po uplynutí 1 roku od přijetí do SSK.         

       O výši proplácení startovného a jízdného na mezinárodní závody, či jiné závody mimo kalendářní plán ČSS, z.s. rozhoduje výbor SSK.

 1. Terče a další zařízení střelnice, používané při cvičné a praktické střelbě je členům SSK poskytováno zdarma.

 

ČLÁNEK VI

 

Zánik členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

 

 1. Členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh zaniká:
  • úmrtím člena
  • vystoupením člena z SSK
  • zrušením členství v SSK
  • vyloučením člena z ČSS
  • zánikem ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh
  • zánikem ČSS, z.s.
 2. Člen oznamuje vystoupení z ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh písemně výboru SSK. Jeho členství zanikne dnem 31.12. příslušného roku.
 3. Členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh může být dále zrušeno‚ jestliže člen závažným způsobem porušil své povinnosti, zejména ty‚ které mu ukládají provozní řád střelnice a stanovy SSK‚ např. který se bez omluvy nezúčastní členské schůze SSK‚ nebo nezaplatí příspěvky, či jiné pohledávky vůči klubu ani v dodatečně stanovené lhůtě. O zrušení členství rozhoduje výbor SSK (příp. členská schůze). Toto rozhodnutí o zrušení členství oznámí výbor SSK členovi písemně. Proti tomuto rozhodnutí se člen může písemně odvolat do 15 dnů ode dne doručení k členské schůzi SSK prostřednictvím výboru SSK. Odvolání má v tomto případě odkladný účinek.
 1. Vyloučení člena z ČSS může nastat v případě, kdy člen zvlášť hrubým způsobem poruší stanovy ČSS, nebo usnesení orgánů SSK, nebo jinak poškodí oprávněné zájmy SSK.                O vyloučení rozhoduje členská schůze SSK. Rozhodnutí o vyloučení oznámí výbor SSK členovi písemně. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat k orgánům ČSS. Vyloučený člen může požádat o nové přijetí do ČSS až po uplynutí jednoho roku od vyloučení.
 2. V případě zrušení SSK zaniká i členství kmenových členů v tomto SSK a v případě, že se do 30 dnů nezaregistrují v jiném SSK, zaniká i jejich členství v ČSS.
 3. Výbor SSK písemně oznámí sekretariátu ČSS každý zánik členství do 30 dnů.
 4. O zániku SSK musí rozhodnout 2/3 členů SSK. Členská schůze musí rozhodnout o způsobu majetkového vypořádání a zánik SSK oznámit ČSS, z.s. do 30 dnů.

 

ČLÁNEK VII

 

Orgány SSK ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

 

1.  Orgány ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh jsou:

 • členská schůze
 • výbor
 • revizní komise SSK

 

ČLÁNEK VIII

 

Členská schůze (ČS)

 

 1. ČS předchází vždy schůze výboru.

2.  ČS je nejvyšším orgánem ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh‚ který může přijímat rozhodnutí. Nesejde-li se v určenou dobu konání nadpoloviční většina‚ koná se o půl hodiny později jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů a za rozhodující se považuje‚ hlasovala-li pro přijetí nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím.

3.  ČS svolává výbor každý rok‚ vždy do konce měsíce března následujícího roku. Svolavatel (člen výboru) rozešle elektronicky všem členům SSK nejméně 15 dní před konáním ČS pozvánky.

4.  ČS přísluší zejména:

 • schvalovat, doplňovat a případně měnit stanovy SSK
 • hodnotit a schvalovat zprávu a činnost SSK
 • schvalovat plány činnosti, finanční záměry a způsoby využití hmotných prostředků SSK
 • přijímat a schvalovat usnesení, kterými se řídí činnost SSK mezi čl. schůzemi
 • určovat výši klubových příspěvků
 • rozhoduje o udělení čestného členství v ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh
 • volí pro určené období výbor a revizní komisi SSK
 • rozhoduje o zrušení členství v SSK

5.  Výbor SSK je povinen svolat mimořádnou ČS‚ jestliže o to požádá písemně alespoň jedna třetina registrovaných členů SSK.

6.  Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoliv přítomného člena, může ČS rozhodnout o tom‚ že hlasování k některé otázce bude tajné.

7.  Volba výboru a revizní komise je vždy tajná.

     Při volbě výboru na ČS předseda revizní komise sepíše o volbách zápis.

8.  Průběh ČS:

 • svolavatel řídí ČS
 • svolavatel ověří usnášení schopnost ČS
 • je-li ČS usnášení schopná, svolavatel pověří vybraného člena zapisovatelem
 • zápis ČS ověřený podpisem svolavatele a zapisovatele bude vyhotoven do 1 měsíce od konání ČS

 

ČLÁNEK IX

 

Výbor ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

 

1.  Výbor ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh je statutárním orgánem spolku.

2.  Po ustavení výboru si členové zvolí svého předsedu.

3.  Za statutární orgán jedná samostatně předseda výboru po poradě s ostatními členy výboru, případně jiný, pověřený člen, není-li to možné.

4.  Při uvolněném místě člena výboru získává předseda rozhodný hlas při rovnosti hlasů. Uvolněné místo bude obsazeno na nejbližší ČS.

4.  Výbor řídí a zajišťuje činnost ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh v období mezi jednotlivými schůzemi ČS‚ které odpovídá za zabezpečování přijatých usnesení. Schází se dle potřeby‚ nejméně však    1 x za čtvrt roku.

5.  Funkční období je čtyřleté.

6.  Výbor informuje své členy o činnosti a akcích ČSS, z.s., ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh, o rozhodnutích výboru a členské schůze.

7.  Výbor je sedmičlenný a tvoří jej:

 • předseda
 • jednatel
 • hospodář
 • pokladník
 •   člen
 •   člen
 •   člen
 • předseda revizní komise – není členem výboru, má na schůzi přístup, ale má jen poradní hlas

8.  Výbor je usnášení schopný‚ je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti jeho usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů‚ rozhoduje hlas předsedy SSK.

9.  Členové výboru nemají nárok na finanční odměnu.

 

ČLÁNEK X

 

Revizní komise (RK)

 

1.  RK ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh kontroluje hospodaření ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh a dbá na dodržování základních dokumentů ČSS, z.s. a ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh.

2.  RK je tříčlenná. Členové RK jsou voleni ČS‚ včetně jednoho náhradníka, pro případ odstoupení jiného člena.

3.  Členové RK volí ze svého středu předsedu‚ který je stálým členem výboru ČSS, z.s. – SSK    Uh. Ostroh s hlasem poradním.

4.  RK je odpovědná pouze ČS‚ které předkládá zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

 

ČLÁNEK XI

 

Majetek ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

 

1.  Zdrojem majetku ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh jsou zejména:

 • klubové příspěvky
 • dotace a sponzorské dary
 • jiné příjmy plynoucí z činnosti klubu
 1. Hmotný majetek ve vlastnictví ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh musí být evidován a nakládání s ním se řídí obecně platnými právními a účetními předpisy.


ČLÁNEK XII

 

Zánik ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh

 

 1. K zániku ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh může dojít pouze v případě jeho zadluženosti‚ ztráty majetku a neschopnosti plnit základní poslání a úkoly uvedené v Čl.II bod 1 až 7
 2. Statutární zástupce‚ nebo další pověření členové výboru SSK:
  • oznámí písemně ČSS, z.s. zánik ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh
  • zajistí vyrovnání všech závazků a pohledávek ke dni zániku SSK
  • do 30 dnů po dokončení likvidace předá ČSS, z.s. písemnou zprávu o likvidaci a        majetkovém vyrovnání ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh včetně všech účetních dokladů

 

ČLÁNEK XIII

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Podrobnosti jednotlivých ustanovení těchto stanov upřesňuje Provozní řád střelnice.
 2. ČSS, z.s. je členem Českého olympijského výboru.
 3. ČSS, z.s. je jedinou organizací zastupující v České republice sportovní střelbu v:
  • Mezinárodní federaci sportovní střelby (ISSF)
  • Evropské střelecké konfederaci (ESC)
  • Mezinárodní unii střelců z kuší (IAU)
  • Evropské konfederaci střelby z předovek (M.L.A.I.C.)

 

Stanovy ČSS, z.s. byly schváleny Výkonným výborem ČSS dne 24.3.2015 na základě delegované pravomoci usnesením Sjezdu delegátů ČSS dne 27.4.2013 a nabývají účinnosti zápisem do Veřejného rejstříku spolků u Městského soudu v Praze.

 

Členové ČSS, z.s. – SSK Uh. Ostroh byli seznámeni s novými (změněnými) stanovami na ČS dne 30.1.2005

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 4.2.2007.

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 3.2.2008.

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 29.5.2011.

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 1.10.2011.

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 14.11.2015.

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 30.1.2022.

 

Přítomno .........22..........členů.

 

Počet hlasů pro:......22............

 

Počet hlasů proti:....0............