Sportovně střelecký klub Uherský Ostroh

Provozní řád

ČSS SSK 0210
Uherský Ostroh
 
Kulová střelnice
Uherský Ostroh
PROVOZNÍ ŘÁD
STŘELNICE
 
Obsah:
I. Údaje o střelnici
II. Odpovědné a oprávněné osoby
III. Dokumentace vedená na střelnici
IV. Střelecký řád
 
Přílohy:
1. Situační nákres střelnice
2. Zdravotnické zabezpečení
3. Protipožární směrnice
4. Ekologická opatření
5. Ustanovení správce střelnice
6. Vzor označení správce střelnice
 
Uherský Ostroh 2008
 

I. ÚDAJE O STŘELNICI
 
Tento provozní řád je zpracován v souladu s požadavky Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.
                  
1. Provozovatel střelnice
ČSS Sportovně střelecký klub
Uherský Ostroh
                           
2. Umístění střelnice
Střelnice je umístěna v místě zvaném Šutrovka v katastru obce Uherský Ostroh na parcele p.č. 763/8 na ploše 1,8 ha.
 
3. Oprávnění k provozování střelnice
Provozovatel střelnice je oprávněn k jejímu provozování v souladu se Zákonem o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. na základě povolení Policie ČR.
 
4. Určení střelnice
Střelnice je určena ke střelbě z kulových zbraní, malorážek a brokovnic z pevné, nebo pohyblivé palebné čáry na terče v pevně daných dálkách střelby ve vzdálenostech do 25m, do 50 m a do 100 m nebo na terče s pohyblivou terčovou linií na vzdálenosti do 25 m..
 
5. Klasifikace střelnice podle ČSN 39 5401

 

hodnocení střelnice

zařazení střelnice

1.

Podle stavebního řešení

střelnice venkovní

2.

Podle možného úniku střel

střelnice krytá

3.

Podle použitelných zbraní

střelnice pro krátké palné zbraně, dlouhé palné zbraně a pro brokovnice

4.

Podle použitých střel

střelnice pro bezplášťové olověné střely a pro plášťové střely

5.

Podle dálky střelby

střelnice pro střelbu na dálky do 100 m

6.

Podle rozsahu dálky střelby

střelnice s proměnnými dálkami střelby a to s pevnou nebo pohyblivou  palebnou čarou a pevnou nebo  pohyblivou terčovou linií

7.

Podle doby trvání provozu

střelnice stálá

8.

Podle přístupu veřejnosti

střelnice veřejná

9.

Podle způsobu provozování

střelnice komerční

10.

Podle účelu

střelnice sportovní a výcviková

11.

Podle kategorie

střelnice kategorie B

12.

Podle třídy

střelnice třídy 2

13.

Podle skupiny

Střelnice skupiny K a H

 
6. Povolené zbraně, ráže, výkon a střelivo

 

Zbraně

Maximální ráže

Maximální výkon střeliva

Poznámka

1.

Krátké kulové palné zbraně

kategorie B

.50

1 200 J

Je zakázána střelba nábojem s ocelovým jádrem

2.

Dlouhé kulové palné zbraně

Kategorie B a C

9,3 mm

5 900 J

Je zakázána střelba nábojem s ocelovým jádrem

3.

Brokovnice kategorie B a C

Bez omezení

Bez omezení

Střelba nábojem s jednotnou střelou jen po souhlasu provozovatele střelnice.

4.

Malorážky kategorie B a C

.22

Bez omezení

 

5.

Vojenské zbraně kategorie A

7,62x39

9 mm

.223

2 500 J

800 J

900 J

Je zakázána střelba střelivem speciálního určení a střelivem s tvrdým jádrem

6.

Historické zbraně kategorie D

Bez omezení

Bez omezení

 

 
7. Povolené způsoby střelby
Na střelnici je povolena:
 • Střelba z dlouhých kulových zbraní z pevné palebné čáry na vzdálenost 100 m, ze střeliště pro střelbu na dálku 100 m.
 • Střelba z dlouhých kulových zbraní z pevné palebné čáry na vzdálenosti do 50 m, ze střeliště pro střelbu na vzdálenosti  do 50 m.
 • Střelba krátkých kulových zbraní z pevné palebné čáry na terče s pevně danými dálkami střelby, na dálku střelby do 25 m a do 50 m.
 • Střelba z krátkých kulových zbraní a střelba disciplin I.P.S.C. z pohyblivé palebné čáry, umístěné  v sektoru vyznačeném v situačním nákresu střelnice, na terče v proměnlivých dálkách střelby, umístěné v sektoru vyznačeném v situačním nákresu střelnice.
 • Střelba na pevné, mizivé a pohyblivé cíle ze sektoru pro pohyblivou palebnou čáru vyznačeného v situačním nákresu střelnice.
 • Střelba z malorážek z pevné palebné čáry na maximální vzdálenost do 50 m.
 • Střelba z brokovnic na pozemní cíle.
 • Střelba z historických a perkusních zbraní.
 • Střelba může být vždy prováděna pouze do sektoru střelby vyznačeného v situačním nákresu střelnice.
 • Na střelnici je možné používat pyrotechnické přípravky a zásahové výbušky do úrovně hluku zásahové výbušky  P1.
8. Bezpečnostní sektor střelnice
 • Bezpečnostní sektor je prostor střelnice a jejího bezprostředního okolí, do kterého je v průběhu střelby zakázán vstup.
 • Bezpečnostní sektor je vymezen ohroženým prostorem, zakresleným v situačním nákresu střelnice.
 • Při střelbě z pohyblivé palebné čáry je bezpečnostní sektor vždy před aktuální palebnou čarou ve směru střelby.
9. Ostraha střelnice
 • Střelnice je po svém obvodu oplocena.
 • V průběhu střelby je vyvěšen výstražný prapor na místě vyznačeným v situačním nákresu střelnice.
 • Celý prostor střelnice je v průběhu střelby přehledný ze stanoviště správce střelnice (řídícího střelby). Správce střelnice (řídící střelby) může kdykoliv v průběhu střelby, na základě zjištěných skutečností, nebo porušení bezpečnostních předpisů, vydat pokyn k ukončení střelby.
10. Omezení
 • Na střelnici není povolena střelba dávkou z dlouhých samonabíjecích kulových zbraní.
 • Při střelbě na střelišti 100 m je zakázána střelba z pohyblivé palebné čáry a zakázán vstup do výstřelného prostoru střeliště pro střelbu na vzdálenosti střelby do 50 m.

 

II. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PROVOZ STŘELNICE

Provoz na střelnici je řízen prostřednictvím oprávněných fyzických osob odpovědných za bezpečný provoz na střelnici. Ustanovení těchto osob do funkce je provedeno písemně, formou příloh provozního řádu střelnice, nebo v provozní knize střelnice.
 
Jedná se o tyto osoby – funkcionáře střelnice:
 • správce střelnice,
 • řídící střelby,
 • instruktor střelby.
Správce střelnice je na základě Zákona č. 119/02 Sb. ustanoven provozovatelem v žádosti o povolení k provozování střelnice a je uveden v příloze tohoto provozního řádu.
 
Provozovatel střelnice může jmenovat řídící střelby a instruktory střelby. Nejsou-li jmenováni, plní jejich povinnosti správce střelnice.
 
Správce střelnice
Správce střelnice ustanovuje v souladu s § 52 zákona č. 119/02 Sb. provozovatel střelnice.
 
Ustanovený správce střelnice je uveden v příloze 4 tohoto provozního řádu.
Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. Může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
 
Správce střelnice je povinen:
 1. při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice,
 2. zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
 3. zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem,
 4. zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
 5. zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
 6. oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při provozování střelnice.
Způsob označení správce střelnice je uveden v příloze 5 tohoto provozního řádu.
 
Řídící střelby
 1. Řídící střelby je  jmenován provozovatelem střelnice. Není-li jmenován plní jeho funkci správce střelnice.
 2. Řídící střelby zodpovídá za dodržování bezpečnosti na střelnici při střelbě.
 3. Řídící střelby se při výkonu své funkce řídí provozním řádem střelnice, předaným mu správcem střelnice. Převzetí provozního řádu a svých povinností stvrzuje podpisem v provozní knize střelnice.
 4. Zapsání řídícího střelby do provozní knihy střelnice, stvrzené podpisem provozovatele střelnice je považováno za jeho jmenování do funkce.
 5. Řídící střelby je povinen být osobně přítomen střelbě jejíž řízení mu podléhá.
 6. Řídící střelby řídí přípravu, průběh a ukončení střelby.
 7. funkční povinnosti přebírá řídící střelby na pokyn správce střelnice k zahájení střelby. Po ukončení střeleb oznámí řídící střeleb správci střelnice ukončení střeleb a seznámí ho s jejich průběhem.   
 8. Za výkon funkce řídícího střelby je odpovědný správce střelnice.
Instruktor střelby
Instruktory střelby jmenuje provozovatel střelnice v případě potřeby, zejména při výcviku ve střelbě. Nejsou-li jmenováni, plní jeho funkci řídící střelby. Za výkon funkce instruktora střelby je odpovědný řídící střelby.
 
Instruktor střelby podléhá řídícímu střelby a odpovídá za dodržování provozního řádu střelnice na jemu svěřeném úseku.
Instruktor střelby je povinen být osobně přítomen na úseku střelby, nebo střeleckém stanovišti,  jehož řízení mu podléhá.
 
Za jmenování instruktorů střelby je považovaný jejich zápis do provozní knihy střelnice, podepsaný provozovatelem.
 
Při střelbě osoby, která není držitelem zbrojního průkazu, musí být zajištěna přítomnost odpovědné osoby starší 21 let (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, přebírá odpovědnost za střílející osobu a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem v souladu se zákonem č. 119/02 Sb.
 
 
III. DOKUMENTACE VEDENÁ NA STŘELNICI
Při sportovní střelbě je na střelnici vedena následující dokumentace:
 • provozní kniha střelnice
 • kniha vstupu na střelnici
 • kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva
Provozní kniha střelnice
 1. Provozní kniha střelnice slouží k vedení záznamů o průběhu  střeleb, o jmenování řídících střelby, instruktorů střelby a záznamů o technickém stavu střelnice a jeho kontrolách.
 2. Provozní knihu vede provozovatel, a záznamy do ní jsou dále oprávněni provádět provozovatel střelnice, správce střelnice, řídící střelby a kontrolní orgány jim nadřízené.
 3. Do provozní knihy střelnice se provádí záznamy o změně  technického stavu střelnice, záznamy o údržbě a opravách zařízení střelnice, záznamy o zjištěných nedostatcích a lhůty k jejich odstranění a záznamy o běžném provozu střelnice.
 4. Řídící střelby do provozní knihy zaznamená dobu zahájení a  ukončení střelby a případné technické závady zjištěné v průběhu střelby.
 5. Osoba oprávněná provádí zápisy o uložených opatřeních a o odstranění nedostatků zjištěných kontrolními orgány.
 6. Kontrolní orgány do provozní knihy střelnice provádí záznamy  o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a opatřeních uložených k jejich odstranění.
 
Kniha vstupu na střelnici
 1. Kniha vstupu na střelnici slouží k evidenci osob  vstupujících na střelnici za účelem střelby.
 2. Do knihy vstupu na střelnici se zapisují střelci, není-li evidence osob při střelbách zajištěna jiným evidovaným způsobem (startovní listina a pod.).
 3. Každý střílející je zapsán do knihy vstupu na střelnici podle předpisu v záhlaví knihy.
 4. Správnost uvedených údajů stvrzuje střelec svým podpisem.
 5. Svým podpisem v knize vstupu na střelnici střelec současně potvrzuje seznámení se tímto provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
 6. Do knihy vstupu na střelnici se uvede nejméně:
 • Jméno a příjmení střílejícího.
 • Číslo dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 • Číslo a skupina zbrojního průkazu.
 • Podpis střílejícího.
 
 
IV. STŘELECKÝ ŘÁD
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny
 1. Každý návštěvník střelnice je povinen dbát zvýšené  opatrnosti při pobytu v celém areálu střelnice.
 2. Povinnosti střelců jsou dány tímto provozním řádem střelnice. Každý střelec je povinen se před střelbou seznámit s tímto provozním řádem střelnice a důsledně jej dodržovat.
 3. Je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny správce  střelnice, řídícího střelby a instruktorů střelby.
 
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
 1. Mířit zbraní na osoby přítomné na  střelnici, a to i nenabitou zbraní, nebo nabitou a zajištěnou zbraní.
 2. Vstupovat v průběhu střelby do ohroženého prostoru vyznačeného v situačním nákresu střelnice.
 3. Používat zbraně, neověřené státní zkušebnou, s neplatnou tormentací, nebo zbraně neodpovídající charakteristikám, uvedených v tomto provozním řádu.
 4. Používat poškozené zbraně.
 5. Používat střelivo s vyšším výkonem, než je uvedeno v kap. I., odst. omezení.
 6. Každý střelec je zodpovědný za bezpečnou manipulaci se  svou zbraní a střelivem.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
 • Každý účastník střeleb se jich účastní na vlastní nebezpečí.
 • Je-li některým z funkcionářů střelnice návštěvník střelnice, nebo střelec vykázán ze  střelnice pro porušení pravidel provozního řádu, je povinen bezodkladně tak učinit.
 • Střelnice je vybavena lékárničkou s prostředky pro  poskytnutí první pomoci a základními protipožárními prostředky.
 • Lékárnička a protipožární prostředky jsou uloženy na přístupném místě, vyznačeném v situačním nákresu střelnice. Lékárnička musí obsahovat náležitosti uvedené příloze 1.
 • Při používání černého střelného prachu střelec nesmí používat jiné obaly na střelný prach, než obaly k tomuto účelu zhotovené výrobcem a používat otevřený oheň.
 • Střelba na kovové terče je povolena VÝHRADNĚ střelivem s olověnou střelou.
Vstup a režim na střelnici
 • Provozní dobu střelnice určuje provozovatel střelnice podle svého rozhodnutí.
 • Vstup na střelnici je možný pouze v době stanovené provozovatelem střelnice a se souhlasem správce střelnice za podmínek stanovených tímto provozním řádem.
 • Všechny vstupující osoby  jsou povinny se po příchodu na střelnici ohlásit u řídícího střelby a střelci písemně prezentovat do knihy vstupu na střelnici.
 • Při skupinovém využití střelnice se za zápis do knihy vstupu na střelnici považuje předání soupisky střelců správci střelnice. Soupiska střelců musí obsahovat stejné náležitosti jako kniha vstupu na střelnici.
 • Pobyt na střeleckých stanovištích je povolen pouze střelcům, kteří  bezprostředně provádí střelbu a jejich instruktorům.
 • Ostatní osoby jsou v průběhu střelby povinni se zdržovat v prostoru pro ně vymezeném. V tomto prostoru jsou povinni se zdržovat i ostatní střelci, kteří střelbu ukončili, nebo se na ni připravují.
 • Před první střelbou na střelnici musí být každý střelec  poučen o zásadách provozu střelnice a musí mu být předložen tento provozní řád střelnice.
 • Střelci, kteří vstupují na střelnici se svojí zbraní,  jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu nenabitou.
 • Nabití zbraně je povoleno pouze na střeleckém stanovišti po  pokynu řídícího střelby ke střelbě.
 • Za bezpečnost v průběhu střeleb odpovídá na střelnici  správce střelnice. Režim na střelištích a v terčovém prostoru se v průběhu střelby řídí pokyny správce střelnice, řídícího střelby, programem střelby, daným pravidly prováděné střelecké soutěže nebo programem kurzu.
 • Všichni vstupující do areálu střelnic musí být seznámeni s rozsahem bezpečnostního sektoru a se  zákazem vstupu do něj.
 • Způsobí-li střelec jakoukoliv škodu na zařízení střelnice, je povinností střelce tuto škodu uhradit na místě v plné výši.
Metodika průběhu střeleb
 
 1. Příprava střelnice ke střelbě
 2. Před zahájením denních střeleb prověří správce střelnice způsobilost střelnice ke střelbě a zajistí neprodlené odstranění všech případně zjištěných závad, bránících bezpečnému průběhu střelby. Zjistí-li neodstranitelné závady, nepovolí zahájení střelby.
 3. Po kontrole střelnice a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě vydá správce střelnice povolení k zahájení střelby.
 4. Příprava a průběh střelby
 5. Střelec který bude na střelnici střílet z vlastní zbraně (vlastních zbraní) se po příchodu na střelnici ohlásí u řídícího střelby a ohlásí mu z jaké zbraně a jakým střelivem bude střílet a předloží je řídícímu střelby ke kontrole.
 6. Současně předloží řídícímu střelby svůj průkaz totožnosti, zbrojní průkaz a průkaz  zbraně (zbraní) ze které (kterých) bude střílet.
 7. Poté zapíše řídící střelby střelce do knihy vstupu na střelnici a nechá tento zápis od střelce vlastnoručně podepsat.
 8. Po zápisu do knihy vstupu na střelnici řídící střelby předá střelci tento střelecký řád k seznámení a informuje jej o povoleném režimu střelby. Informace o režimu prováděné střelby může být provedena hromadně před vlastním zahájením střelby.
 9. Na pokyn řídícího střelby se střelec odebere na střelecké stanoviště a připraví se ke střelbě.
 10. Po ukončení přípravy ke střelbě zahájí střelec střelbu podle pokynů správce střelnice, řídícího střelby, nebo instruktora nebo podle pravidel soutěže.
 11. Nabíjení zbraně je možné pouze na střeleckém stanovišti.
 12. Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat s nabíjenou a nabitou  zbraní tak, aby osa hlavně vždy směřovala pouze do výstřelného prostoru, vymezeného střeleckým stavem ve kterém provádí střelbu.
 13. Jakákoli manipulace se zbraní mimo střeliště je ZAKÁZÁNA.
 14. Na pokyn řídícího střelby "UKONČIT STŘELBU" je střelec povinen IHNED ukončit střelbu, ZAJISTIT a ODLOŽIT zbraň. Poté vyčká na další pokyny řídícího střelby.
 15. Každý střílející je povinen zastavit samostatně střelbu, zjistí-li ve výstřelném prostoru skutečnosti bránící bezpečné střelbě.
 16. Při jakékoliv závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec  povinen ihned ukončit střelbu a ohlásit závadu řídícímu střelby.
 17. Závadu na zbrani (jedná-li se o běžnou závadu) může střelec odstraňovat sám na střeleckém stanovišti pouze se souhlasem řídícího střelby.
 18. Dojde-li v průběhu střelby k jakémukoliv zranění, střelec ihned ukončí střelbu, oznámí tuto skutečnost řídícímu střelby a řídí se jeho pokyny.
 19. V průběhu střelby a bezprostředně před ní je střelcům zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Řídící střelby je povinen vykázat ze střeleb osoby jevící známky požití alkoholických nápojů nebo psychotropních látek.
 20. Na střeleckém stanovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 21. Ošetření zbraně po střelbě se provádí  pouze na určeném místě.
 22. Zbraně je možné odkládat pouze na místě k tomu určeném.
 23. Ukončení střeleb probíhá v souladu s pravidly střelecké soutěže nebo podle pokynů instruktora.
Signály
 
Zahájení střelby:
Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START).
 
Ukončení/přerušení střelby:
Hlasem - "UKONČIT STŘELBU".
 
Obnovení střelby:
Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START).
 
Všechny změny tohoto provozního řádu mohou být provedeny pouze  formou číslovaných písemných příloh, ověřených znalcem z oboru balistiky.
 
Znalecké ověření provozního řádu:
Provozní řád vyhovuje požadavkům zákona o střelných zbraních a  střelivu č. 119/2002 Sb. a splňuje bezpečnostní požadavky kladené na střelnice tohoto typu tak, jak je uvedeno v mém znaleckém posudku č. 08/0354 ze dne 31.03.2008.
 
Doc. Ing. Alois SKOUPÝ, CSc.
znalec v oboru balistika